top of page
Ready for School

חזון קשת שוהם

קשת שוהם היא מסגרת חברתית, קהילתית וחינוכית, הרואה ביהדות ובישראליות יסודות מרכזיים בזהותה.

אנו מכירים בקיומן של דרכים שונות למימוש היהדות - מיהדות כתרבות
ועד ליהדות כאורח חיים דתי מחייב, ומתוך כך צומחים יחדיו.

אנו קהילה הפועלת בשותפות ושוויון, תוך כבוד הדדי וערבות הדדית,
השואפת להפרות את החברה הישראלית כולה.
bottom of page