top of page

אמנת קשת שוהם

מטרת העל:
קיום מסגרת חברתית, קהילתית וחינוכית משותפת המכירה ברב-גוניות של החברה הישראלית-יהודית; החיה תוך כבוד הדדי וערבות הדדית, ושואפת להפרות את החברה הישראלית כולה.
 
מסגרת חברתית:
אנו מבקשים ליצור דיאלוג המאפשר הכרות וקירבה בין הזרמים השונים בחברה הישראלית. קשת שוהם תיזום פעילויות ברוח ערכי קשת עבור קהילת שוהם. תהווה מקום ומרחב לפיתוח מחשבה, דיון ומעשה המקדמים את ערכי חזון קשת.
 
מסגרת קהילתית - קהילת קשת:
קשת שוהם היא קהילה בה חיים על פי אמונתם קשת רחבה של דתיים, מסורתיים וחילוניים על גווניהם השונים. הקהילה פועלת
תוך סובלנות, כבוד הדדי והפריה הדדית. מתוך אמונה בערכים אלו, ומתוך מפגשים ועשייה משותפת, נוצרת משמעות
משותפת, חוויה של שייכות, ומחויבות אחד לשני, לקהילה ולחברה. חברי הקהילה חיים יחדיו, תוך ערבות-הדדית ועזרה
לזולת. הקהילה מעודדת מעורבות חברתית משמעותית בקרב חבריה בתוך הקהילה ומחוצה לה.
 
מסגרת חינוכית - גן ובית ספר קשת:
מסגרת חינוכית המציגה קשת של עמדות והשקפות ביחס לאורח החיים היהודי המבוססות על ערכי חזון קשת שוהם. קשת זו נעה בין תפיסת היהדות כתרבות, לבין תפיסת היהדות האורתודוקסית כאורח חיים מחייב - כולם לומדים יחד על בסיס שותפות לאומית, תרבותית והיסטורית.
 
בכדי לתמוך בחיזוק, גיבוש ופיתוח הזהות מבית, ועם זאת ליצור מרחב להכרות האחר ולצמיחה משותפת מתוך המפגש, הילדים ילמדו לרוב יחדיו ובחלק מהשעות יחולקו לקבוצות על פי זהותם: מעגל תפילה ומעגל מפגש. בהתאם, הצוות החינוכי יורכב מאנשי חינוך משני המעגלים.
שעות הלימודים יהיו מורכבות משעות לימודי ליבה ושעות ״קשתיות״. הילדים ילמדו יחד בשעות הליבה, והשעות ״הקשתיות״ יורכבו משעות לימוד בנפרד, במעגלי הזהות, ושעות לימוד קשת בהם ילמדו יחדיו במפגש אינטגרטיבי המשלב את הרעיונות והגישות השונות, תוך שיח משותף.
כלל הלמידה תבוסס על הדדיות, שוויוניות ושיח מפרה.
 
דגשים ללימודי ליבה:
הלימודים בבה״ס ובגנים ילמדו ברוח ערכי קשת.
שעות קשתיות:
דגשים לקבוצת התפילה:
בקבוצת התפילה לומדים תכנים הנלמדים בממלכתי דתי בשילוב ערכי קשת וחזונה. הלימוד נעשה תוך פתיחות מחשבתית המאפשרת ראיה רחבה של כלל החברה בישראל, שיח פתוח ודיאלוג שיאפשר התחשבות וקבלת האחר.
 
דגשים לקבוצת המפגש:
בקבוצת המפגש לומדים תכנים הנלמדים בחינוך הממלכתי בשילוב ערכי קשת וחזונה. הלימוד נעשה תוך פתיחות מחשבתית בין דעות שונות, סביב מפגש מעמיק עם התכנים והטקסטים היהודיים והאוניברסליים. כל זאת, תוך שיח פתוח ודיאלוג שיאפשר התחשבות וקבלת האחר.
דגשים לשעות קשת (אינטגרציה):
שעות הלימוד המשותפות יאפשרו אינטגרציה בין קשת המחשבות, הערכים והתפיסות השונות. כל זאת תוך שילוב שני תהליכים שזורים: האחד, דיון המעודד ריבוי קולות, המאפשר לקבל ולשמוע את האחר; והשני, תהליך לעידוד ופיתוח הזהות האישית.
bottom of page