תקנון קשת

בית ספר וגן קשת
ביה"ס הוא בי"ס ממלכתי או ממלכתי משלב של משרד החינוך, וימלא אחר כל הדרישות מבי"ס כזה.
תכנית הלימודים בביה"ס "קשת" שוהם תיבנה ע"פ מתכונת תוכנית הלימודים של "קשת" ועקרונות אמנת "קשת" שוהם. לימודי הליבה, ותוכנית הלימודים המיוחדת של "קשת" יהיו במסגרת כיתתית משותפת, למעט מספר מקצועות שיילמדו בנפרד:שיעורי תורה, והלכה למעשה.

התלמידים בבי"ס/גן קשת שוהם מתחלקים לשתי קבוצות  "קבוצת המפגש" ו"קבוצת התפילה". הפרדה לימודית תתבצע במסגרת מפגש הבוקר וכן בשיעורי דינים והלכות. הקבוצה השנייה תקבל באותו זמן פעילות הקשורה לנושא ומותאמת לאופייה. הקו המנחה, אך לא בלעדי, בחינוך ילדינו - היהדות כתרבות בקבוצת המפגש והיהדות כדת והלכה, בקבוצת התפילה.

בכניסה לבית הספר כל משפחה תשייך את התלמיד לאחד המסלולים.
הורים לתלמידים השייכים ל"קבוצת המפגש" יוכלו לבקש שילדיהם יצטרפו - על בסיס קבוע בלבד - לתפילת הבוקר במקום למפגש. חובת כיפה וציצית בזמן התפילה בלבד.
הסגל החינוכי בכל כיתה יהיה מורכב מדתיים ומחילוניים, כולם מחויבים לזהותם ולעקרונות היסוד של בית
הספר, ומלמדים תלמידים המשתייכים לקבוצות השונות.
התלמידים ואנשי הצוות ינהגו בתוך המסגרת החינוכית בהתאם לאורח חייהם מבית בלי ניסיון לכפות אותו על זולתם. בי"ס וגן "קשת" שוהם יחנכו לקבלה הדדית מחד ולשמירה על הייחוד של כל קבוצה מאידך, ולהכרה בקיומן של דרכים שונות למימוש היהדות.
במהלך שנות הלימודים, ייחשפו התלמידים למחנכים דתיים וחילוניים.
תלמידים בכל כיתה יפגשו באופן קבוע שתי דמויות חינוכיות (לדוגמא מחנכת ומורה המעבירה חלק מהשיעורים).
בכל כיתה יישמר איזון מספרי בין תלמידי קבוצת המפגש לבין תלמידי קבוצת התפילה.
בבי"ס ובגן קשת, יושם דגש מיוחד על מניעת אלימות פיסית ומילולית, וינקטו צעדים מחמירים כנגד אותם
תלמידים שיפרו זאת.
כחלק מהתפיסה של הרצף החינוכי  בית-קהילה-בית ספר, רואה "קשת" שוהם באלימות ובטיפול בה אחריות משותפת של מסגרות אלו. לפיכך תוקע אלימות על כל סוגיה ותטופל בצורה המחמירה ביותר על פי נהלי משרד החינוך ויוקמו מסגרות נוספות להתמודדות עם אלימות בכל הרמות  תלמידים, סגל חינוכי וקהילת ההורים.
ההנהלה, סגל ההוראה וההורים ישתתפו באופן פעיל בפיתוח תוכנית הלימודים של בית הספר.
יאותרו ויופעלו מסגרות חינוך משלימות (תל"ן, קרן קרב וכד' )
הלימודים בכיתות קשת
כל יום לימודים בבי"ס/גן קשת שוהם נפתח במפגש בוקר כיתתי. המפגש מתחיל במסגרת כיתתית. חלקו השני של המפגש מופרד לשני מעגלים  מעגל מפגש ומעגל תפילה.
ילדי קבוצת תפילה ידרשו לכיפה, ברכות, וידרשו לציצית במהלך התפילה.
במעגל המפגש יועברו באופן חוויתי תכנים בנושאים יהודיים ואוניברסאליים ע"פ תכנית לימודים ייחודית,
המבוססת על תוכנית הלימודים של "קשת" ועקרונות אמנת "קשת" שוהם.
במעגל התפילה תתבצע תפילת בוקר במתכונת דומה לבתי ספר וגנים מהזרם הממ"ד.
במידת האפשר ובתאום עם הצוות הפדגוגי, מעגל התפילה יהיה מורכב מתלמידים מכמה כיתות, על מנת להשיג קבוצת תפילה גדולה.
בתיאום עם ההורים, תלמיד רשאי להתארח במפגש הבוקר של הקבוצה המקבילה  לא יותר מאחת לשבועיים.
בין המחנכים ייקבע זמן לשיתוף תכני התפילה והמפגש. חובת כיסוי ראש בעת תפילה בביקורים אלה.
שיעורים בכל הזמנים הייעודיים לקבוצה, יועברו על ידי מורה אחד המשקף אורח חיים הדומה לתלמידים בקבוצה.
בראש חודש תתקיים פעילות משותפת לשני המעגלים. הפעילות תכיל תפילת ראש חודש חגיגית ובנוסף תכנים יהודיים-ישראליים הקשורים לאירוע.
תלמידים שמביאים מזון לבי"ס (ארוחת עשר), יביאו אוכל כשר בלבד.
בביה"ס "קשת" שוהם תונהג תלבושת אחידה, המתאימה לקוד לבוש המכבד את בית הספר כמוסד חינוכי והולם את האווירה השוויונית שברצוננו ליצור. ההתייחסות ללבוש תעשה כחלק ממערך בית-ספרי כולל ותטופל במסגרת עבודה חינוכית רחבה שתעסוק בנושאים של התבגרות, מודעות לגוף ומודעות ל"הצנע לכת" כערך חברתי שוויוני. נורמות לבוש שיתקבלו יחולו על כלל אוכלוסיית ביה"ס.
שוויון מגדרי ומניעת אפליה
פעילויות במסגרות "קשת" שוהם יבוצעו תוך שימת דגש לנושא שוויון מגדרי ומניעת אפליה.
במעגל התפילה תונהג תורנות "מובילי תפילה". בכל יום, מוביל או מובילת התפילה קורא(ת) את הקטע הראשון והאחרון בכל קטע תפילה.
מעורבות בקהילה
בית ספר וגן "קשת" שוהם ייזמו פעילות המפגינה את מעורבותם בקהילה. פעילויות שונות יבוצעו במסגרת
כיתתית, שכבתית, או בית ספרית. הגדרת הפעילויות תבוצע ע"י הנהלת ביה"ס ונציגות ההורים.
מסגרת חברתית
"קשת" שוהם מעודדת מפגש של תלמידים דתיים וחילוניים מחוץ למסגרת הלימודים.
מתוך הבנה שלמשפחות שונות אורח חיים שונה, "קשת" שוהם קוראת לקיים שיח פתוח בין ההורים לקראת ביקורים.
יפורסמו המלצות להתמודדות עם האתגרים הצפויים באירוח הדדי (כשרות, שבת).
אירוח הדדי יתבצע ברוח העקרונות לעיל תוך סובלנות הדדית לטעויות, אם יהיו, ומתן אפשרות לתיקונן בפתיחות ובשיחה.
באירועים משותפים במסגרת ביה"ס או הגן, יוגש מזון כשר בלבד.
באירועים פרטיים במסגרת הקהילה, יוגש מזון כשר בלבד, על מנת שלא להקשות על משתתפים שומרי כשרות. על מנת שלא ליצור בידול בין אירועים של משפחות דתיות למשפחות חילוניות, יוגש רק מזון קנוי כשר, ללא בישול או אפיה בבית. לשם המחשה, בימי הולדת ניתן להגיש עוגה קנויה אך לא עוגה תוצרת בית.
במסגרת הקהילה, מועדיהם של אירועים פרטיים ומשותפים כאחד ייקבעו תוך התחשבות בשומרי שבת.
פעילויות לימודיות או אחרות יתנהלו בצורה שתבטיח שכל אחד מהמשתתפים יוכל להרגיש בטוח ונינוח.
מחויבות ההורים למסגרת קשת
הועד המנהל של העמותה יהיה מעורב בתהליך קבלת ההחלטות בכיתות/גן/ביה"ס "קשת" שוהם,
בשיתוף עם הסגל וההנהלה, בהתחשב בעקרונות לעיל.

קליטת תלמידים תבוצע תוך שמירה על גודל כל קבוצה כאמור, תוך שאיפה לשוויון מספרי בין בנים לבנות בכל כיתה, ובשימת לב להתאמת אורח החיים המשפחתי.
בביה"ס ובגן קשת, כבכל בי"ס/גן במדינה, הלימודים כרוכים בתשלומי הורים. יחד עם זאת, תשלומי ההורים לביה"ס/לגן או לעמותת ההורים (כשתוקם) לא יהוו חסם להצטרפות תלמידים למסגרת.
משפחה שאינה יכולה לממן תשלומים אלה, הנהלת ביה"ס/הגן וההורים יפעלו להשגת מימון חלופי, אם באמצעות הגדלת תשלום שאר המשפחות, אם במימון המועצה המקומית או גופים אחרים, וכל זאת תוך שמירה על הסודיות המלאה הנדרשת.

כל הכללים לעיל תקפים לכל המשפחות באופן שווה בין אם הן מקיימות אורח חיים דתי בבית ובין אם לאו.